ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРЕАМБЮЛ

Настоящите Общи условия регламентират изискванията към лицата които желаят да ползват услугите на Спедитор Нет Гарант ЕООД (наричани по-долу за краткост Услуги / Услуга), начина на регистрация, правата и задълженията на предоставящия и на ползвателите на Услугите, начина на разплащане и прекратяването на договора.

I. ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ

1.1. Ползвател е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

1.2. Авансов депозит, наричан още Депозит - сума преведена от ползвателя към Спедитор Нет Гарант, която представлява авансово плащане за сключване на сделки през платформата на Спедитор Нет Гарант.

1.3. Платформа / Портал / Електронен портал / Портален сайт - интернет страницата на Спедитор Нет Гарант на адрес https://www.spgarant.net, както и всички други асоциирани към него адреси.

1.4. Бадж - Рекламно лого изображение, показващо, че фирмата има сключен договор за ползване на услугите на Спедитор Нет Гарант.

1.5. Борса - Интерактивна платформа за обмен на товари и транспорт Спедитор НЕТ, на адрес https://www.speditor.net

1.6. Портфейл - Страница в профила на фирмата, създаден в Платформата на Спедитор Нет Гарант, в която в реално време се следи наличността и движението на внесените депозити и обороти.

1.7. Активна гаранция - блокирана сума в портфейла на фирмата, покриваща плащане по сключена сделка за транспорт, която е в процес на изпълнение.

1.8. Отчетен период - един календарен месец.

1.9. Гарант - услугата предоставяна от Спедитор Нет Гарант ЕООД

1.10. Спедитор - фирма ползвател, която е регистрирана в портала www.speditor.net в категория Спедитор, Вносител, Износител, Търговец или Превозвач/Спедитор и има сключен договор със Спедитор Нет Гарант за ползване на услугата.

1.11. Превозвач - фирма ползвател, която е регистрирана в портала www.speditor.net в категория Превозвач или Превозвач/Спедитор.

1.12. Използваните в настоящите Общи условия термини имат значението дадено им в настоящият раздел, като при липса на изрична дефиниция се прилага общоприетото им значение.


II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА СПЕДИТОР НЕТ ГАРАНТ

2.1. Услугата на Спедитор Нет Гарант е само за юридически лица, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания

2.2. Фирмата ползвател да е регистрирана по ДДС

2.3. Фирмата ползвател трябва да е редовно регистрирана и активен абонат на портала www.speditor.net , собственост на Спедитор НЕТ ООД

2.4. Фирмата ползвател да няма изискуеми, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

2.5. Фирмата ползвател да не е в процедура по ликвидация и срещу нея да не е образувано дело за несъстоятелност.

2.5. Технически условия: Ползвателят трябва да притежава персонален компютър с необходимият софтуер и достъп до интернет.


III. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

3.1. Регистрация на Превозвач

3.1.1. Регистрацията се получава след като горните условия са налице и са приети настоящите Общи условия при първа заявка.

3.1.2. За достъп до Платформата се използва регистрацията в Спедитор.НЕТ

3.2. Прекратяване на достъпа на Превозвач:

3.2.1. При прекратяване на договора със Спедитор Нет Гарант, след като всички активни сделки бъдат приключени.

3.2.2. При прекратяване на договора със Спедитор НЕТ ООД (достъпа до портала www.speditor.net ), след като всички активни сделки бъдат приключени.

3.2.3. В случаите на точка 9.17.5.

3.3. Регистрация на Спедитор

3.3.1. Регистрацията се получава след като горните условия са налице и е подписан Договор със Спедитор Нет Гарант ЕООД

3.3.2. За достъп до Платформата се използва регистрацията в Спедитор.НЕТ

3.3.3. След регистрация, ползвателя получава в профила си Бадж за гаранция, както и на всички публикувани и избрани оферти в борсата.

3.3.4. Баджа ще се появи след като бъде захранен виртуалният портфейл на фирмата ползвател, според договора.

3.4. Прекратяване на достъпа на Спедитор

3.4.1. При прекратяване на договора със Спедитор Нет Гарант, след като всички активни сделки бъдат приключени.

3.4.2. При прекратяване на договора със Спедитор НЕТ ООД (достъпа до портала www.speditor.net ), след като всички активни сделки бъдат приключени.

3.4.3. В случаите на точка 9.6. и 9.17.4

3.4.4. В случаите на чл. 7 (VII) от Договора със Спедитор Нет Гарант


IV. АВАНСОВИ ДЕПОЗИТИ

4.1. Размера на депозита се определя от нуждите на фирмата ползвател, но не по-малък от 1000 лв.

4.2. Размера на депозита не е фиксиран за периода на договора и може да се променя според нуждите към момента на внасяне.

4.3. Депозита се внася след подписването на договора

4.4. След изчерпването на депозита, същия може да се допълни по всяко време

4.5. След изчерпване на депозита или достигане на минимума, не може да се ползва Бадж за гаранция в офертите.

4.5.1. При изчерпан или достигнат до минимум депозит, баджа се премахва и от вече обозначени оферти до допълване на депозита до необходимият размер.

4.6. В случай че размерът на наличния депозит не е достатъчен за гарантиране плащанията по всички оферти на ползвателя, които същия е заявил като такива с гарантирано плащане, Спедитор Нет Гарант може по свое усмотрение да определи, кои от тях да останат с Бадж за гарантирано плащане.

4.7. Ползвателят има възможност да публикува едновременно множество оферти с бадж за гаранция, общата сума от които да надвишава актуалния депозит, докато някоя от тях не бъде заявена и сумата блокирана. В този случай, платформата автоматично изчислява възможностите и оставя само офертите, които се покриват от оставащия депозит.

4.8. Изтеглянето на депозит е възможно след искане за прекратяване на индивидуалния договор между Спедитор Нет Гарант и Ползвателя и ако депозита не е блокиран по активна гаранция.

4.9. Спредитор Нет Гарант ЕООД си запазва правото да блокира авансово сумата от една пълна месечна такса по всеки един депозит.


V. ТАКСИ И КОМИСИОННИ

5.1. За предоставянето на услугата, поддържането на платформата и покриването на административни и други разноски, Спедитор Нет Гарант има право да получи таксите предвидени в настоящият раздел, които се заплащат от Ползвателите на услугите както следва:

5.2. От Възложители по превозни сделки (Спедитори)

5.2.1. За ползването на услугата Гарант, Спедитор Нет Гарант ЕООД събира такси и комисионни както следва:

5.2.2. Еднократна такса за регистрация на спедиторска компания в размер на 50 лв. без включен ДДС.

5.2.3. Месечна такса за поддръжка на портфейл на спедиторска компания в размер на 100 лв. без включен ДДС.

5.2.4. След първата сделка за новия отчетен период, месечната такса се намалява с 50%

5.2.5. Месечните такси се формират и фактурират в края на отчетния период, след като се отчетат всички такси и отстъпки

5.3. От Изпълнители по превозни сделки (Превозвачи)

5.3.1. Процент от възнаграждението на превозвача, формиран на база начално договорената цена, равняващ се на 3%, но не по-малко от 30 лв. без ДДС.

5.3.2. Такса за плащане преди датата на падеж по договор, по договаряне за всеки конкретен случай.

5.3.3. Всички такси касаещи 5.3. се приспадат като комисионна по сключена сделка.


VI. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

6.1. Ползвателят е длъжен да спазва настоящите Общи условия във връзка с използването на предоставените услуги.

6.2. Ползвателят е длъжен да заплаща предвидените такси за предоставяните услуги в установения от Спедитор Нет Гарант размер и по начина и срока, предвидени в настоящите условия.

6.3. Ползвателят е длъжен да не извършва действия, увреждащи по какъвто и да е начин съдържанието на порталния сайт, другите ползватели на същия, както и да не извършва действия по използването на предоставената в сайта информация за свои, самостоятелни комерсиални или други цели. Ограниченията на тази разпоредба не важат в случаите, при които има постигнато писмено споразумение за предоставени права за ползване на информационните ресурси на платформата.

6.4. Ползвателят има право да използва съдържанието и предоставените услуги в съответствие с тези условия.

6.5. Ползвателите се задължават да не разкриват фирмени тайни, станали им известни при използването на Платформата.


VII. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СПЕДИТОР НЕТ ГАРАНТ

7.1. Спедитор Нет Гарант е длъжен да осигурява на своите ползватели непрекъснат (24 часа в денонощие) достъп до порталния сайт съобразно предоставената основна услуга.

7.2. При осъществяване на дейността си Спедитор Нет Гарант е длъжен да пази фирмените тайни на своите ползватели.

7.3. Спедитор Нет Гарант не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика на Спедитор Нет Гарант.

7.4. Спедитор Нет Гарант не носи отговорност за качеството на услугата при използване на неизправни технически средства (персонален компютър, модем и др.) и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на ползвателя, както и за причини по вина на Интернет-доставчика на ползвателя.

7.5. Спедитор Нет Гарант не носи отговорност за щети, вреди и/или пропуснати ползи:

7.5.1. Произтичащи от сделки сключени между ползватели на Платформата.

7.5.2. Произтекли от прекратяване на договорните отношения с абонатите на Спедитор.НЕТ (Speditor.net) по каквато и да било причина.

7.5.3. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

7.6. Спедитор Нет Гарант не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

7.7. Спедитор Нет Гарант не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет страниците на всички външни източници, към които препраща от портала посредством хипервръзки.

7.8. Спедитор Нет Гарант има право да прави изменения в портала във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на основната услуга, както и да разширява обхвата на предоставяните услуги.

7.9. Спедитор Нет Гарант има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на ползвателите до Платформата в продължение на 24 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в Платформата. Ползвателите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до Платформата, чрез публикуване на съобщения на видно място в електронния портал.


VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Спедитор Нет Гарант не може да бъде третиран като страна по сделка сключена между Ползватели на платформата, тъй като Ползвателите договарят сами и за собствена сметка всички условия по договорите за транспорт.

8.2. Ползвателят на услугите на Спедитор Нет Гарант, изрично декларира, че разбира и е съгласен, че Спедитор Нет Гарант не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени вреди, както и материални и/или нематериални загуби, накърняване на търговската репутация, злоупотреба с данни и каквито и да е вреди, причинени по време на и от сделка сключена през платформата на Спедитор Нет Гарант.

8.3. Ползвателят сам избира контрагентите си и с това освобождава от отговорност Спедитор Нет Гарант от всякакви претенции за нанесени вреди, щети, пропуснати ползи, загуби, претърпени заради сключените договори за превоз.


IX. ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНТИРАНА СДЕЛКА

9.1. Изпълнени условия по чл.II и чл.III

9.2. При публикуване на оферта в Борсата на www.speditor.net, има възможност към нея да се добави бадж, представляващ видимо върху офертата лого или текст Гарантирано плащане

9.2.1. Обозначаването на офертата с Бадж, означава че оферентът отговаря на изискванията за ползване на услугата, сключил е индивидуален договор със Спедитор Нет Гарант, внесъл е депозит покриващ пълната стойност на офертата и към момента на публикуване сумата е налична.

9.3. Баджа може да се ползва, ако в портфейла има налична сума, покриваща цената по сделката. За целта, в офертата се въвежда цена, която е невидима в Борсата.

9.4. Цената трябва да бъде окончателна или такава, която не се отклонява от окончателната с повече от 20%.

9.5. Цената не може да бъде заблуждаваща (например въведена цена 1000 лв при реална 3000 лв, с цел офертата да се рекламира като гарантирана)

9.6. При публикуване на оферти, при които предложената цена системно се отклонява от действителната с повече от 20%, Баджа се снема от профила на фирмата и договора се прекратява, след като се начислят всички такси без отстъпки.

9.7. След публикуването на офертата и договарянето на подробностите между страните, изпълнителя пуска заявка за ползване на гаранция по офертата, през бутон в самата оферта.

9.8. Възложителят приема заявката и изпраща Заявка-Договор за транспорт през платформата.

9.9. Изпълнителя получава Заявката-Договор и следва да потвърди, като има възможност да добави собствени условия в потвърждението. При това положение, заявката се връща обратно към възложителя за потвърждение.

9.9.1. Всяка от страните има възможност да откаже сделката по всяко време преди окончателното й влизане в сила, ако не може да бъде постигнато съгласие в условията.

9.9.2. Всяка от страните може да откаже сделката и да я докладва като Некоректна, ако параметрите на заявката се различават значително от първоначално оферираните в борсата.

9.9.3. Когато и двете страни потвърдят окончателно Заявката-Договор, тя влиза в сила и се изважда от борсата.

9.9.4. Отказване на Заявка-Договор, след влизането й в сила, задължава отказващата страна с отговорност за заплащане на неустойка към другата страна в размер договорен в Заявката-договор, плюс размера на таксата дължим на Спедитор Нет Гарант.

9.10. След приключване на условията по сделката (приключен транспорт), Изпълнителят изпраща към Спедитор Нет Гарант документите удостоверяващи приключването на транспорта - оригинал от CMR, фактура и други ако има.

9.10.1. Всички документи удостоверяващи извършването на транспорта се качват в системата, като Изпълнителя декларира верноста с оригинала.

9.10.2. Сроковете за плащане и възражение започват да текат от датата на качване на документите в системата, но плащането не може да бъде извършено преди оригиналните документи да бъдат получени от Спедитор Нет Гарант.

9.10.3. Спедитор Нет Гарант изпраща на Възложителя оригинални документи периодично, като спазва отчетния период.

9.11. Фактурата в оригинал следва да бъде издадена и изпратена към Спедитор Нет Гарант ЕООД

9.12. При наличието на чисто CMR без забележки, започва да тече срок от седем работни дни за скрити повреди.

9.13. След изтичането на срока за скрити повреди, ако няма получени уведомления за претенции, сделката се смята за закрита и плащането се извършва в договореният срок.

9.14. При наличието на претенции, те следва да се докажат с протокол от оторизиран орган (например Булгарконтрола)

9.15. Разрешаване на спорове:

9.15.1. При възникване на спорове, страните ще се съобразят с разпоредбите на Конвенция CMR

9.15.2. При конфликт на клаузи между Заявката-договор и тези на настоящите Общи условия, страните валидират разпоредбите на тези Общи условия.

9.15.3. При възникване на спорове между страните, същите могат по взаимно съгласие да използват услугата Медиатор на Спедитор Нет Гарант.

9.15.4. При невъзможност страните да постигнат споразумение при спор, той ще се разрешава от Арбитражен съд към Български Транспортен Арбитражен Съд

9.16. Предявяване на неустойки и рекламации:

9.16.1. Всяка от страните по договора за транспорт, предявява претенциите си за неустойки и рекламации директно към ответната страна, с която се е договорила, като предоставя копие от документацията и комуникацията на Спедитор Нет Гарант.

9.16.2. Поради естеството на процеса на сключване на сделка, в който Спедитор Нет Гарант не участва в избора на контрактор и договарянето на условията, страните се съгласяват да не въвеждат Спедитор Нет Гарант във възникналите спорове относно изпълнението на договореностите.

9.16.3. При постигнато споразумение за изплащане на неустойки, същите могат да бъдат уредени по всички позволени от действащите нормативни документи начини.

9.16.4. Ползвателите се съгласяват, че единствените претенции към Спедитор Нет Гарант, които могат да предявяват са свързани с ползването на Платформата и забавено плащане по приключена сделка.

9.17. Срокове и условия за предявяване на претенции:

9.17.1. При възникване на спор, предявяване на рекламации, искове за неустойки, страните имат срок до датата на падеж или най-късно до 30 дни след датата на разтоварване, да потвърдят споразумение в системата.

9.17.2. Всички непотвърдени претенции в срок по т.9.17.1 се считат за отпаднали и плащането се извършва според договорните условия. Всички потвърдени и неоспорени претенции в срок по т.9.17.1 се считат за приети и плащането се извършва според договорените условия.

9.17.3. След постигане на споразумение или представяне на решение, плащането се разблокира и се привежда в изпълнение според разпореждането, в едно с начислените лихви, такси и комисионни.

9.17.4. В случай, че Възложителя няма достатъчна наличност да покрие плащането, той има 7 дни да го обезпечи, в противен случай достъпът му ще бъде блокиран.

9.17.5. В случай, че сумата която е блокирана в полза на Изпълнителя, не е достатъчна да покрие определената неустойка в полза на Възложителя, Изпълнителя има 14 /четиринадесет/ дни да извърши плащане на горницата към Възложителя, в противен случай достъпът му ще бъде блокиран.


X. РАЗДЕЛНОСТ НА КЛАУЗИТЕ

10.1. Нищожността или неприложимостта на която и да било клауза от настоящите Общи условия не се отразява на валидността или приложимостта на всички останали клаузи от Общите условия.

10.2. В случай, че разпоредба на тези Общите условия бъде обявена за нищожна или неподлежаща на принудително изпълнение от съд, арбитраж или друг компетентен орган, останалите разпоредби, както и правата и задълженията на Страните, произтичащи от тях, остават в сила

10.3. Нищожната или неподлежаща на принудително изпълнение разпоредба ще се счита за заличена от Общите условия и ще бъде заместена от Страните с валидна, подлежаща на принудително изпълнение и приемлива от Страните разпоредба, възможно най-близка по съдържание и ефект до тази, която е била обявена за нищожна или неподлежаща на принудително изпълнение, а ако не постигнат съгласие с разпоредбите на ЗЗД.


XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

11.1. Всички спорове между Ползвателите и Спедитор Нет Гарант, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на клаузи, споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, както и за всички въпроси, неуредени в тези Общи условия, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

11.2. Всички и всякакви промени в съдържанието на тези Общи условия, ще влизат в сила след публикуването им на видно място в порталния сайт.

11.3. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване от Арбитражен съд при Български Транспортен Арбитражен Съд


XII. ЖАЛБИ, МОЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

12.1. Жалби, молби и предложения направени от Ползвателите, се разглеждат и решават от Спедитор Нет Гарант в срок от един /1/ месец след получаването им.

12.2. Жалбите, молбите и предложенията се приемат в писмен вид на електронна поща info@spgarant.net


XIII. АВТОРСКИ И ДРУГИ ПРАВА

13.1. Софтуерът, базите данни и всички елементи от съдържанието на порталния сайт www.spgarant.net, както и графичното му оформление са изключителна собственост и обект на авторско право на "Спедитор Нет Гарант" ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

13.2. Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на портала с комерсиална или друга цел за създаване, публикуване, размножаване, и разпространение на собствени данни и/или бази данни, графичен интерфейс или по друг начин, под електронна, печатна и/или каквато и да е форма, както и препредаването им на трети лица в пълна, частична или преработена форма без изричното съгласие на "Спедитор Нет Гарант" ЕООД е забранено и се счита за незаконно.

13.3. Ползвателите на портала са отговорни за всички и всякакви материали предоставени от тях, като данни, информация, мнения и др. С предоставянето им се счита, че притежават и/или имат предоставени права за публикуване, позоваване, разпространение на тези материали и мнения включително, но не само, както и на всяка друга информация предоставена от тях на портала. В случаите, в които ползвателите публикуват или предоставят информация свързана с лични данни се счита, че са получили необходимите съгласия за това според актуалното българско и европейско законодателство.

13.4. Speditor Net, SPGarant и Speditor Net Garant са запазени търговски марки и без изричното писмено съгласие на собствениците им, не могат да бъдат използвани по никакъв начин за каквито и да е цели. Посетителите и Ползвателите на този портален сайт се задължават да не публикуват, препращат, поставят и/или употребяват под каквато и да е форма (печатна, електронна или друга) запазените марки.

13.5. Спедитор Нет Гарант ЕООД в договореност със Спедитор НЕТ ООД, може да използва в платформата си и документите всички запазени марки на Спедитор НЕТ ООД.

13.6. Спедитор Нет Гарант ЕООД в договореност със Спедитор НЕТ ООД, с цел избягване и предотвратяване на измамни схеми, може да подава сигнали за блокиране на достъпа на потребители, нарушаващи Общите условия и на двете платформи.


XIV. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

14.1. Настоящите Общи условия представляват правно споразумение, което се счита за сключено и има задължителна обвързваща сила между всеки посетител на порталния сайт www.spgarant.net и собственика на сайта "Спедитор Нет Гарант" ЕООД.

14.2. С отварянето, разглеждането и/или използването на този портален сайт, посетителят приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия.

14.3. Чрез поставяне на отметка и натискане на бутона Приемам Общите Условия, се счита, че Ползвателят е запознат с текста на този документ и приема всички разпоредби в него.

14.4. Ползвателят разбира и приема, че натискането на бутона Приемам Общите условия има силата на сключен договор между страните.

14.5. Настоящите Общи условия влизат в сила от 20.04.2021 г.